Inschrijving Syntra_2023

ContactgegevensAdres

Persoonlijke gegevens

Werk en opleiding

Facturatie

Facturatie adres

Cursus

Ik schrijf me in voor volgende cursus

Opgelet: Deze opleiding gaat niet door in Syntra Sint-Niklaas maar in Nazareth, vlakbij de E17.

Plaatsen volzet

De plaatsen voor deze cursus zijn volzet. Je kan je nog inschrijven om op de wachtlijst terecht te komen indien er iemand zou afvallen

Maak hieronder je keuze voor welke sessie je je wil inschrijven.

Er zijn voor elke sessie een minimum aan inschrijvingen nodig om de groep van start te laten gaan. Kan de groep voor jouw gekozen sessie niet starten, dan bekijken we samen of er nog plaats is in een andere groep.

Plaatsen Dinsdag avond groep volzet, op woensdag nog één plaats

De plaatsen voor de dinsdag avond groep zijn volzet.Je kan je nog wel inschrijven om op de wachtlijst terecht te komen. Voor woensdag is er nog één plaatst. In het 2e semester wordt de start voorzien van een groep op maandag avond.

** Opgelet: wie komt met het openbaar vervoer houdt er best rekening mee dat er na de avondlessen geen busverbinding meer is vanop de parking van Syntra tot aan het station van Sint-Niklaas. Met de (plooi)fiets of te voet tot aan een andere busroute of station is wel een mogelijkheid.

Plaatsen 1e groep volzet, start 2e groep onder voorbehoud

Momenteel zijn alle plaatsen voor de 1e groep volzet. Je kan je nog wel inschrijven om op de wachtlijst te staan, enerzijds in geval er iemand af zou vallen, of op de wachtlijst van de 2e groep. Het starten van de 2e groep is nog onder voorbehoud. Alternatief kan je je inschrijven voor één van onze andere opleidingen. Heb je hier vragen over, aarzel niet ons te contacteren.

** Opgelet: wie komt met het openbaar vervoer houdt er best rekening mee dat er na de avondlessen geen busverbinding meer is vanop de parking van Syntra tot aan het station van Sint-Niklaas. Met de (plooi)fiets of te voet tot aan een andere busroute of station is wel een mogelijkheid.

Verklaring

ALGEMENE VOORWAARDEN Syntra Midden-Vlaanderen

1/ Alleen de hierna vermelde algemene voorwaarden, door de partijen goed gekend en aanvaard, regelen de overeenkomsten tussen partijen. Andersluidende voorwaarden, en a fortiori deze op documenten niet uitgaande van SYNTRA MIDDEN-VLAANDEREN vzw (hierna verder afgekort als SMVL), dienen uitdrukkelijk en schriftelijk door deze laatste te worden aanvaard.

2/ Prijs- en diverse vermeldingen in folders, offertes of andere publicaties van SMVL binden haar niet behalve indien schriftelijk een geldigheidsduur wordt vermeld. Leverings- of uitvoeringstermijnen worden door SMVL steeds bij benadering medegedeeld en binden SMVL niet.

3/ Elke factuur van SMVL dient te worden betaald ten laatste op de daarop vermelde vervaldag. Wordt geen vervaldag vermeld, dan dient de factuur contant te worden betaald op de factuurdatum. Het gebruik van opleidingscheques ontslaat de cursist niet van tijdige betaling van de factuur op de vervaldag. Opleidingscheques kunnen pas in rekening worden gebracht zo zij daadwerkelijk door SMVL zijn geïnd geworden, hetzij rechtstreeks in aftrok op de factuur, hetzij later via terugbetaling door SMVL. Er kunnen geen andere bedragen in mindering worden gebracht voor bijvoorbeeld waarborgen of om andere redenen.

4/ Vanaf de dag dat zij dienden betaald te zijn en tot de dag van volledige betaling, worden onbetaalde factuurbedragen van rechtswege en zonder verwittiging verhoogd met een verwijlintrest van 10 % op jaarbasis. Betalingen worden eerst aangerekend op de intrest en vervolgens op de hoofdsom. Bij wanbetaling worden deze onbetaalde facturen bovendien verhoogd met een schadevergoeding van 10 %, met een minimum van 62 euro, onverminderd het recht van SMVL om een hogere schadevergoeding te vorderen indien zij kan bewijzen dat haar schade groter is. Indien SMVL zich genoodzaakt ziet om een gespecialiseerde derde, erkend tot het uitoefenen van activiteiten van minnelijke invorderingen en/of verzoeningspogingen, opdracht geeft tot inning van verschuldigde sommen, worden voormelde bedragen nogmaals verhoogd met een forfaitaire vergoeding van 62 euro.

5/ Indien facturen van SMVL onbetaald blijven op hun vervaldag, is SMVL gerechtigd alle verdere leveringen van goederen of uitvoering van diensten op te schorten tot volledige betaling van het verschuldigde, mits zij dit aangetekend meldt. De wanbetaler heeft alsdan geen enkel recht op vergoeding van eventuele schade die hij/zij ten gevolge deze opschorting zou oplopen.

6/ Klachten en protesten omtrent facturen van SMVL (met uitzondering van annulatie zie punt 8) dienen aangetekend aan SMVL te worden toegezonden binnen de 8 dagen na factuurdatum, zoniet is de schuldvordering voortkomend uit deze facturen onbetwist. Klachten omtrent verborgen gebreken betreffende geleverde goederen of uitgevoerde diensten dienen eveneens aangetekend aan SMVL te worden toegezonden, zo spoedig mogelijk en ten laatste binnen de 24 uur na de vaststelling ervan.

7/ Door haar verkochte en geleverde goederen blijven eigendom van SMVL zolang de volledige prijs ervan niet is betaald. Vanaf de levering draagt de koper alle risico’s en verantwoordelijkheden voor deze goederen. Terugname van deze goederen heeft niet tot gevolg dat de overeenkomst wordt ontbonden.

8/ Het ondertekenen van de inschrijvingsfiche of het opleidingscontract, of het invullen en verzenden van het inschrijvingsformulier op de website bindt de partijen en strekt hen tot wet. Annuleren kan enkel schriftelijk via email of per aangetekend schrijven, waarbij de datum van ontvangst door SMVL geldt voor toepassing van de annulatievoorwaarden. Kosteloos annuleren kan tijdelijk en uitzonderlijk (Corona maatregel) tot daags vóór aanvang van de cursus. Nadien worden annulatiekosten aangerekend of is het totale bedrag verschuldigd (zie bijzondere voorwaarden op www.syntra-mvl.be/annulatievoorwaarden).

9/ Indien de cursist voor rekening van een derde firma, vennootschap of werkgever de cursus volgt, dat dient hij/zij deze opdracht te laten onderschrijven en ondertekenen. Deze laatste kan alsdan solidair worden aangesproken voor nog verschuldigde onbetaald gebleven facturen. Bij ontbreken hiervan is de cursist gehouden zelf de opleiding te betalen.

10/ Indien het vooropgestelde minimum aantal inschrijvingen niet wordt bereikt, kan SMVL beslissen een welbepaalde cursus niet van start te laten gaan. Aan een ingeschreven cursist wordt in voorkomend geval het betaalde cursusgeld integraal terugbetaald. Deze cursist is evenwel niet gerechtigd op schadevergoeding.

11/ Op de overeenkomsten tussen SMVL en de wederpartij is het Belgisch Recht van toepassing. Voor alle betwistingen tussen partijen zijn territoriaal alleen de Rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Dendermonde bevoegd, meer in het bijzonder de Vrederechter te Dendermonde, en zo het haar materiële bevoegdheid overstijgt, de Rechtbanken van Eerste Aanleg. (Uitzondering: voor facturaties uit hoofde van opleidingen te Aalst, Oudenaarde en Asse is de Vrederechter te Aalst bevoegd 1e kanton, voor facturaties uit hoofde van cursussen te Sint-Niklaas, de Vrederechter te Sint-Niklaas 2e kanton)